Laiendatud tulekahju kindlustus

 

1. Tingimuste kohaldamine

AS If Eesti Kindlustus, edaspidi kõigis käesoleva kindlustuse tingimustes kindlustusandja, kohustub hüvitama millise tahes varakindlustuse üldtingimuste peatüki punktis 2.3 määratud kahju. Varakahju on määratletud ülalnimetatud üldtingimuste punktis 2.3.1, ning ärikatkemise kahju punktis 2.3.2.

Lisaks käesolevatele kindlustustingimustele kohaldatakse kindlustuslepingus varakindlustuse üldtingimusi ning kindlustuse üldtingimusi. Muud võimalikud tingimused on kindlustuspoliisil toodud kas viitena tingimustele või mõnel muul üheselt mõistetaval moel kindlaks määratud.

2. Kindlustusjuhtumid

2.1 Tulekahju ehk kontrolli alt väljunud tuli.
2.2 Suits või tahm, kui seda on tekitanud kütteseade või põlev või hõõguv ese.
2.3 Sprinkleri leke, mille all mõistetakse kustutusvedeliku väljapääsemist sprinklerisüsteemist.
2.4 Plahvatus, mille all mõistetakse gaasi või auru ülikiiret paisumist rõhu suurenemise tagajärjel.
2.5 Välk, mis on tekitanud kahju elektriseadmete hulka mitte kuuluvale varale.
2.6 Õhusõiduki või selle osade allakukkumine.
2.7 Leke, mille all mõistetakse vedela või gaasilise aine väljavoolamist mahutist, torustikust või töötlemisseadmetest.
2.8 Loodusnähtus, mille all mõistetakse maapinna, vee- või õhumasside erandlikku liikumist, mis on põhjustatud erakordsetest loodustingimustest. Kui loodusnähtus vältab enam kui 72 tundi, loetakse, et tegemist on uue kindlustusjuhtumiga.
2.9 Röövimine, mille all mõistetakse vara omandamist, kui sellega kaasneb kallaletung, vägivald, või ilmne oht nende koheseks rakendamiseks.
2.10 Vargus sissemurdmise teel (murdvargus), mille all mõistetakse vallasvara vargust, mis on toime pandud
– hoonesse, korterisse või muusse suletud hoiukohta tungimisega hoiukoha piirete või lukustuse lõhkumise või hoiukoha lukustuse muukimise teel,
– kasutades võtit, mis on hangitud röövimise teel või seoses ülalmainitud moel toime pandud vargusega (murdvargusega).
2.11. Kindlustuskatet antakse ka vara vargusele, kadumisele, vara tahtlikule rikkumisele mis ilmneb kindlustusjuhtumi ajal või kindlustusjuhtumile vahetult järgnenud erakorraliste asjaolude kestmisel.

3. Välistused

Käesolev kindlustus ei hüvita varakahju või saamata jäänud tulu, mille on põhjustanud

3.1  lõhkeainete professionaalne käitlemine;
3.2  paisunud gaas või aur seda sisaldanud mahutile, seadmele, torule või muule konteinerile;
3.3  vihma, lume, tuule, liiva, tolmu või mõne muu sarnase loodusnähtuse poolt välistingimustes kaitseta olnud vallasvarale tekitatud kahju. Siiski makstakse hüvitist juhul, kui nimetatud vara hoitakse või kasutatakse tavaliselt välistingimustes;
3.4  lume või jää sulamisest tingitud tulvavesi maapinnal
3.5  kindlustatud varale maapinna külmumise või sulamisega kaasnenud vajumine, kerkimine, kokkutõmbumine, paisumine või mõni muu sarnasest nähtusest tekkinud olukord;
3.6  vara seletamatu kahjustumine või kadumine seoses murdvargusega, või inventuuri tulemusel ilmnenud vara puudujääk;
3.7  pettusest, kelmusest või mõnest muust sarnasest ebaausast käitumisest tekkinud kahju;
3.8  kindlustatud vara riknemine või saastumine. Siiski kuulub hüvitis väljamaksmisele juhul, kui kahju põhjus kuulub muidu hüvitatavate kindlustusjuhtumite hulka;
3.9  arvutitarkvara või andmebaaside hävimine või kahjustumine seoses murdvargusega, kui selle põhjuseks on
– vargusega seotud ebaseaduslik ligipääs infosüsteemidele.

 

Seotud dokumendid


Kindlustuse üldtingimused ÜU 20021

Ohutusnõuded TOHE 20021

STUL 20061 Laiendatud tulekahjukindlustus kindlustusjuhtumid

SÜV 20061 Varakindlustus.Üldtingimused