Vara kasutusrendilepingu tingimused

 

1.LEPINGU OBJEKT JA PERIOOD

1.1.Rendileandja annab ja Rentnik võtab tähtajalisse kasutusse Vara käesolevas Lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

1.2.Eritingimusena arvestavad pooled Lepingu sõlmimisel järgnevat:

1.2.1.Rentniku poolt välja valitud Vara omandatakse Rendileandja poolt käesoleva Lepingu täitmiseks.

1.2.2.Vara antakse Rentniku kasutusse ja Rentnik kohustub Lepingu lõpptähtpäeval Vara Rendileandjale või Rendileandja poolt näidatud isikule tagastama. Vara omandiõigus kuulub Rendileandjale.

1.2.3.Lepingu koguperiood koosneb üleminekuperioodist ja sellele järgnevast rendiperioodist.

1.2.3.1.Üleminekuperiood algab Vara kättesaamisest ja kestab kuni vara kätte saamise kvartali lõpuni. Üleminekuperioodil maksab Rentnik kokkuleppelist renditasu proportsionaalselt päevade arvule, alates Vara kätte saamisest kuni rendiperioodi alguseni.

1.2.3.2.Rendiperiood algab vara kättesaamise kvartalile järgneva kvartali esimesest päevast ja rendiperiood kestab Lepingus kokkulepitud kuude vältel. Kvartali arvestus on järgmine: I kvartal kestab 01 jaanuar – 31.märts; II kvartal kestab 01 aprill – 30.juuni; III kvartal kestab 01.juuli – 30.september; IV kvartal kestab 01.oktoober kuni 31.detsember. Rentnik kohustub tasuma Vara kasutamise eest igakuiselt kokkuleppelist renti kuni rendiperioodi lõpuni.

1.3.Lepingu sõlmimise huvi Rendileandja poolt on Lepingu täitmine Rentniku poolt Lepingu tähtaja lõpuni.

2.KASUTAMINE JA REMONT

2.1.Rentnik kohustub Vara kasutama heaperemehelikult.

2.2.Rentnikul on õigus anda Vara teiste isikute kasutusse vaid Rendileandja kirjalikul loal.

2.3.Rentnik kohustub teostama vara remonti omal kulul ning tagama Vara säilimise. Rentnik kohustub Vara kasutamisel ja remontimisel järgima tootja/müüja juhendeid ja eeskirju. Rentnik kinnitab, et on tutvunud Vara kasutustingimustega ning kohustub neid täitma.

2.4.Rendileandjal ei ole kohustust hüvitada Rentnikule viimase poolt Varaga seoses tehtud mistahes remondimakseid ja kulutusi.

2.5.Kõikide Vara kasutamist ja remonti puudutavate küsimuste ja pretensioonide korral pöördub Rentnik otse Müüja poole.

3.VARA ÜLEANDMINE

3.1.Vara antakse Rentniku valdusse peale Rendileandja poolt Lepingu aktsepteerimist kas müügipunktis kohapeal või saadetakse Vara muul sobival viisil Rentnikule peale veebipoes sõlmitud Lepingu aktsepteerimist.

3.2.Lepingu aktsepteerimisest teavitab Rendileandja Müüjat. Müüja poolt Rentnikule Vara üleandmine müügipunktis kohapeal või Rentnikule Vara muul viisil kättetoimetamiseks teele panemine kinnitab, et Rendileandja on Lepingu aktsepteerinud ja sellest Müüjat teavitanud.

3.3.Kui Vara tellitakse Rentniku taotlusel ja selle üleandmine toimub peale Lepingu sõlmimist, kohustub Rentnik Vara selle saabudes vastu võtma (2) kahe päeva jooksul peale Vara vastuvõtmise teate saamist (teade esitatakse Rentniku e-mailile).

3.4.Kui Rentnik keeldub tellitud Vara vastu võtmisest ja Lepingu täitmisest, on Rendileandjal õigus Leping koheselt üles öelda ja Rentnik kohustub sellisel juhul hüvitama Rendileandjale kõik kulud, mida Rendileandja on kandnud seoses Lepingu ettevalmistamise, aktsepteerimise ja täitmisega.

3.5.Rentnikul ei ole õigust esitada Rendileandja vastu mistahes nõuet, milline seondub või tuleneb Varast. Rendileandja ei vastuta, kui Rentnik ei saa renditud Vara sihtotstarbeliselt kasutada ja kannab seeläbi kahju. Rendileandja vastutus Vara osas on välistatud.

3.6.Kõik pretensioonid Vara osas esitab Rentnik otse Müüjale ja kõik Vara pinnalt tekkinud vaidlused lahendatakse lõplikult Rentniku ja Müüja vahel.

3.7.Kui Vara ei vasta lepingutingimustele, kohustub Rentnik esitama Müüjale pretensiooni 5 päeva jooksul arvates Vara kättesaamisest.

4.LEPINGU JÕUSTUMINE

4.1.Rendileping jõustub, kui Rendileandja on käesoleva Lepingu aktsepteerinud, edastades vastava info Müüjale.

4.2.Peale Lepingu jõustumist annab Müüja Vara Rentnikule kätte müügipunktis kohapeal või paneb Rentnikule kättetoimetamiseks teele muul viisil.

5.VARAKAITSE ÜLDPÕHIMÕTTED

a)Vara peab kogu Lepingu vältel olema kaitstud osalise või täieliku hävinemise riski vastu. Varakaitse üldised põhimõtted asuvad Rendileandja veebilehel www.teenusliising.ee/varakaitsepohimotted

b)Kahjujuhtumi korral hüvitab kahju Rendileandjale kindlustusandja ja Rentnik hüvitab Rendileandjale lepingu järgse omavastutuse osa, mis varaliikide lõikes on järgmised:

b.I)Mobiiltelefonid, tahvelarvutid: 99 eurot

b.II)Süle-ja lauaarvutid: 99 eurot

b.III)ATV-d ja mootorsaanid: 990 eurot

c)Kui kindlustusandja jätab vastavalt kindlustuslepingule kindlustushüvitise välja maksmata või vähendab kindlustushüvitist, siis kohustub Rentnik hüvitama Rendileandjale tekkinud kahju täies ulatuses või osas, milles kindlustusandja maksis hüvitist välja vähem.

5.1.VARAKAITSE TAGAB RENDILEANDJA

a)Kui Rentnik soovib, et Vara osalise või täieliku hävinemise riski katab Rendileandja, siis lisatakse vastav tasu selle eest igakuistele Rendimaksetele.

b)Rentnik tasub sellisel juhul kahjujuhtumi korral Rendileandjale omavastutuse osa vastavalt käesolevate tingimuste punktile 5.b.

5.2.VARA KINDLUSTAB RENTNIK

a)Vara peab olema kindlustatud osalise või täieliku hävinemise riski vastu ja soodustatud isik peab olema Rendileandja. Vara kindlustamisel lähtub Rentnik käesoleva lepingu punktist 5. Vara kindlustamise kohta esitab Rentnik Rendileandjale kindlustuspoliisi 5 päeva jooksul arvates Vara kättesaamisest.

b)Kui Rentnik ei esita sõlmitud kindlustuse kohta poliisi 5 päeva jooksul, siis on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult leppetrahvi 15% Vara maksumusest. Leppetrahvi tasumine ei vabasta kindlustuspoliisi esitamisest. Kui Rentnik ei esita kindlustuspoliisi ka 14 päeva jooksul alates Vara kätte saamisest, siis on Rendileandjal õigus Leping üles öelda ja nõuda Vara tagastamist.

5.3.RENTNIK VALIS LEPINGUSSE MÜÜJA KINDLUSTUSE

a)Kui Rentnik valib kindlustuse Müüja juures, siis lisatakse tasu selle eest igakuistele Rendimaksetele.

b)Rentnik on tutvunud Müüja poolt pakutava kindlustuse tingimustega ja kinnitab, et need vastavad varakaitse üldpõhimõtetele.

c)Kõik kindlustamisega seotud pretensioonid, vaidlused ja kahjukäsitlused lahendavad Müüja ja Rentnik omavahel.

5.4.KAITSE PUUDUB

Poolte kokkuleppel võib Vara jääda ka kindlustamata. Sellisel juhul jäävad kõik Varaga seotud riskid täies ulatuses Rentniku kanda ja Rentnik kohustub kahjujuhtumi korral hüvitama Rendileandjale kogu tekkinud kahju, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

6.SANKTSIOONID

6.1.Mistahes makse tasumisega viivitamise korral on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult viivist 0,25% tähtajaks tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest, kuni võlgnevuse täieliku tasumiseni.

6.2.Lepingu ülesütlemisel Rentniku poolse Lepingutingimuste rikkumise tõttu, kohustub Rentnik maksma Rendileandjale ülesütlemise menetlustasu 200,00 eurot.

6.3.Kui Rentnik Vara Lepingu lõppemise päeval või lepingu ülesütlemise päeval ei tagasta, kohustub ta maksma leppetrahvina Lepingu järgset rendimakset kuni Vara tagastamise päevani.

6.4.Kui Rentnik on viivituses vähemalt ühe Rendimakse tasumisega kas osaliselt või tervikuna, on Rendileandjal õigus nõuda kohest Vara hoiule andmist Rendileandja poolt määratud isikule kuni Rentniku kohustuste täitmiseni. Kõik Vara valduse äravõtmise, hoiustamise ja tagastamisega seonduvad kulub kannab Rentnik.

6.5.Rentnik tagab Rendileandjale võimaluse teostada igal ajal Vara ülevaatust. Kui Rentnik ei täida Rendileandja nõuet vara ülevaatuseks või ettenäitamiseks, on Rendileandjal õigus koheselt Leping üles öelda ja nõuda Vara tagastamist ja kõikide Rendimaksete tasumist Rendiperioodi lõpuni.

6.6.Kui Vara tagastamine rendiperioodi lõpus on võimatu selle hävimisel, kaotsiminekul või muul mistahes põhjusel, kohustub Rentnik maksma Rendileandjale kahjuhüvitisena Vara Lepingu lõpptähtpäeva järgse turuväärtuse.

6.7.Kui vara tagastamine on lepingu ülesütlemise järgselt võimatu selle hävimisel, kaotsiminekul või muul mistahes põhjusel, kohustub Rentnik maksma Rendileandjale lisaks kõikidele rendimaksetele ka Vara Lepingu lõpptähtpäeva järgse turuväärtuse.

7.MAKSED

7.1.Peale müügiarve tasumist edastab Rendileandja Rentnikule tasumiseks esimese rendiarve.

7.2.Esimese rendiarve tasumisega Rentnik kinnitab täiendavalt, et talle üle antud Vara vastab lepingutingimustele.

7.3.Igakuist Renditasu arvestatakse kuu esimesest päevast kuni kuu viimase päevani. Arve mitte kättesaamine ei vabasta Rentnikku igakuise Rendimakse tasumisest, samuti viiviste tasumisest Rendimakse tasumisega viivitamise korral.

7.4.Rentnikul on õigus sooritada ettemakseid. Ettemaksed tagastatakse üksnes Rentniku kirjaliku avalduse alusel. Ettemaksed ei tekita Rendileandjale intressi tasumise kohustust. Rendileandjal on õigus ettemakse arvelt arvestada maha tasumisele kuuluvaid Rendimakseid kuumakse ulatuses, kuumakse tasumise päeval.

7.5.Rendileandja esitab Rentnikule arved elektroonselt Rentniku e-mailile.

7.6.Lepingu alusel Rendileandjale tasumisele kuuluvatest maksetest loetakse esimesena tasutuks võlgnevuse menetlusega seotud kulud, seejärel viivised, siis leppetrahvid, siis renditasu, siis kahjud ja lõpuks Rendileandja poolt tehtud muud lisakulutused.

8.TEATED

8.1.Rentnik kohustub Rendileandjat teavitama 2 (kahe) tööpäeva jooksul kirjalikult Rentniku tegevuse peatamisest, lõpetamise kavatsusest (sh hulgas lõpetamisest), likvideerimismenetluse alustamisest, ühinemisest teise ettevõttega, saneerimismenetluse alustamisest, pankrotimenetluse alustamisest, äriregistri poolt registrist kustutamise hoiatuse tegemisest; Rentniku osanike/aktsionäride ja/või juhatuse liikmete muutusest.

8.2.Kui rentnik ei ole üürileandjat teavitanud Vara omandi kuuluvusest Rendileandjale ja üürileandja kasutab Vara suhtes üürileandja pandiõigust, kohustub Rentnik maksma Rendileandjale kõik rendimaksed rendiperioodi lõpuni ja hüvitama Vara Lepingu lõpptähtpäeva järgse turuväärtuse.

9.LEPINGU LÕPPEMINE JA ÜLESÜTLEMINE

9.1.Leping on tähtajaline ja lõpeb vaid tähtaja möödumisel.

9.2.Kui Rentnik siiski soovib Lepingu lõpetada ennetähtaegselt, kohustub ta hüvitama Rendileandjale saamata tulu, mis on võrdne kõikide veel tasumata Rendimaksetega kuni Lepingu perioodi lõpuni ja andma Vara üle Rendileandjale Lepingu ennetähtaegse lõppemise päeval.

9.3.Vara kuulub tagastamisele Lepingu lõppemise päeval.

9.4.Vara peab selle tagastamisel olema samas seisus ja komplektsuses, millises Rentnik Vara oma valdusse sai, arvates sellest maha Vara heaperemeheliku kasutamise kulumi.

9.5.Rendileandjal on õigus Leping erakorraliselt ja ennetähtaegselt üles öelda, kui:

9.5.1.Rentnik on võlas vähemalt ühe Rendimakse tasumisega tervikuna või osaliselt ja ei ole kustutanud kogu võlgnevust ka kahe nädala jooksul peale Rendimakse tasumise tähtpäeva.

9.5.2.Rentnik on Rendileandjale esitanud ebaõigeid andmeid;

9.5.3.Vara on hävinud, muutunud kasutus kõlbmatuks või väljunud Rentniku valdusest mistahes põhjusel;

9.5.4.Ilmnevad muud asjaolud, mis seavad kahtluse alla Lepingu edasise täimise.

9.6.Lepingu ülesütlemise korral on Rendileandjal õigus öelda üles ka kõik teised Rentniku ja Rendileandja vahel sõlmitud mistahes muud lepingud.

9.7.Lepingu ülesütlemise korral on Rentnik kohustatud: täitma kõik Lepingust tulenevad rahalised kohustused ja tagastama Vara 5 päeva jooksul arvates Lepingu ülesütlemisest.

9.7.1.hüvitama Rendileandjale kõik Varaga seonduvalt kantud täiendavad kulud.

9.7.2.hüvitama Rendileandjale saamata jäänud tulu, mis on võrdne kõikide veel tasumata Rendimaksetega Lepingu perioodi lõpuni.

9.7.3.tagastama Vara samas seisus ja komplektsuses, nagu see oli valduse saamise ajal, arvates sellest maha Vara heaperemeheliku kasutamise kulumi.

9.8.Kui Vara ei vasta selle tagastamisel Lepingus sätestatud tingimustele, kohustub Rentnik viima Vara vastavasse seisu omal kulul. Kui Rentnik tagastab Vara, mis ei vasta Lepingu järgsele seisule ja Rentnik ei vii Vara seisundit Lepinguga vastavusse, kohustub Rentnik hüvitama Rendileandjale Vara vastavasse seisukorda viimise kulud täies ulatuses.

9.9.Kui Vara tagastamine Lepingu lõpus või Lepingu ülesütlemise järgselt on võimatu, kohustub Rentnik maksma Rendileandjale lisaks ka Vara Lepingu lõpptähtpäeva järgse turuväärtuse. Vara turuväärtus määratakse vastavaid varasid müüvate juhtivate ettevõtete poolt, milliste nimekiri on esitatud aadressil www.teenusliising.ee

9.10.Lepingu lõpptähtpäeva järgse Vara turuväärtuse määramisel võetakse arvesse Lepingu punkti 9.7.4 ja eeldatavat kohalikku keskmist turuhinda lepingu lõppemise päeval. Turuväärtuse määramiseks küsib Rendileandja spetsialisti arvamust.

10.MUUD TINGIMUSED

10.1.Kõik arved, Lepinguga seotud teated, hoiatused, avaldused jmt loetakse Rentnikule kätte antuks, kui see on saadetud Rentniku e-mailile ja e-maili saatmisest on möödas 3 päeva. Tavapostiga saadetud teatis loetakse Rentnikule kätte antuks, kui selle saatmisest on möödas 3 päeva.

10.2.Rentnik annab käesoleva nõusoleku avaldada võlgnevuse korral tema Lepingut, nime, registrikoodi ja teavet võla kohta kolmandatele isikutele (sealhulgas edastada Rentniku andmeid maksehäireregistrile Creditinfo Eesti AS, Rentniku võlgnevuse ja avalikuks tegemiseks).

10.3.Lepingu allkirjastamisega annab Rentnik nõusoleku enda kohta käivate kliendiandmete töötlemiseks Rendileandja ja kõigi teiste juriidiliste isikute poolt, milles Rendileandja omab valitsevat mõju.

10.4.Pooled on kokku leppinud, et loevad käesoleva Lepingu allkirjastamisega kehtetuks kõik Poolte vahelised varasemad kokkulepped ja tahteavaldused ning lähtuvad vaidluse korral käesolevast Lepingust ja selle lisadest.

11.Rentnik kinnitab, et ta on kõik renditingimused läbi lugenud, tal ei ole ettepanekuid lepingutingimuste muutmiseks või täiendamiseks ja Rentnik soovib lepingut sõlmida antud tingimustel.

 

iDeal Group AS poolt läbiviidava “kasutusrent 12-ks kuuks intressivabalt” kampaania eritingimused

1. Kampaania raames sõlmitud lepingute puhul, rendiperioodiga 12 kuud on lepingu lõppemisel võimalus rendiese(med) omandada hinnaga: 1 eur.