Koguriski kindlustus

 

1. Tingimuste kohaldamine

AS If Eesti Kindlustus, edaspidi kõigis käesoleva kindlustuse tingimustes kindlustusandja, kohustub hüvitama mistahes varakindlustuse üldtingimuste peatüki punktis 2.3 määratud kahju. Varakahju on määratletud ülalnimetatud üldtingimuste punktis 2.3.1, ning ärikatkemise kahju punktis 2.3.2.

Lisaks käesolevatele kindlustustingimustele kohaldatakse kindlustuslepingus varakindlustuse üldtingimusi ning kindlustuse üldtingimusi. Muud võimalikud tingimused on kindlustuspoliisil toodud kas viitena tingimustele või mõnel muul üheselt mõistetaval moel kindlaks määratud.

2. Kindlustusjuhtumid

2.1 Tulekahju ehk kontrolli alt väljunud tuli.
2.2 Suits või tahm, kui seda on tekitanud kütteseade või põlev või hõõguv ese.
2.3 Sprinkleri leke, mille all mõistetakse kustutusvedeliku väljapääsemist sprinklerisüsteemist.
2.4 Plahvatus, mille all mõistetakse gaasi või auru ülikiiret paisumist rõhu suurenemise tagajärjel.
2.5 Välk, mis on tekitanud kahju elektriseadmete hulka mitte kuuluvale varale.
2.6 Õhusõiduki või selle osade allakukkumine.
2.7 Leke, mille all mõistetakse vedela või gaasilise aine väljavoolamist mahutist, torustikust või töötlemisseadmetest.
2.8 Loodusnähtus, mille all mõistetakse maapinna, vee- või õhumasside erandlikku liikumist, mis on põhjustatud erakordsetest loodustingimustest. Kui loodusnähtus vältab enam kui 72 tundi, loetakse, et tegemist on uue kindlustusjuhtumiga.
2.9 Röövimine, mille all mõistetakse vara omandamist, kui sellega kaasneb kallaletung, vägivald, või ilmne oht nende koheseks rakendamiseks.
2.10 Vargus sissemurdmise teel (murdvargus), mille all mõistetakse vallasvara vargust, mis on toime pandud
– hoonesse, korterisse või muusse suletud hoiukohta tungimisega hoiukoha piirete või lukustuse lõhkumise või hoiukoha lukustuse muukimise teel,
– kasutades võtit, mis on hangitud röövimise teel või seoses ülalmainitud moel toime pandud vargusega (murdvargusega).
2.11 Purunemine (välised põhjused)
Kindlustusjuhtumiks on purunemine, mille põhjuseks on äkiline ja ootamatu kahju tekitamine, alla või ümber kukkumine, kokkupõrge, ümberminek või muu sarnane kindlustusobjekti suhtes väline sündmus.
Purunemine võib ilmneda erineval viisil nagu murdumine, kinni kiilumine, väändumine, katkemine või mõnel muul kahju tekitaval moel.
Purunemiseks ei loeta pelgalt mitte-töötamist või tõrkeid kindlustusobjekti kasutamisel, välja arvatud juhul, kui tõrke või mitte-töötamise põhjustas purunemine või selline kahju tekkimine oli poliisil kindlustusjuhtumina kirjeldatud.

3. Välistused

Käesolev kindlustus ei hüvita varakahju või saamata jäänud tulu, mille on põhjustanud

3.1 lõhkeainete professionaalne käitlemine;
3.2. paisunud gaas või aur seda sisaldanud mahutile, seadmele, torule või muule konteinerile;
3.3 vihma, lume, tuule, liiva, tolmu või mõne muu sarnase loodusnähtuse poolt välistingimustes kaitseta olnud vallasvarale tekitatud kahju. Siiski makstakse hüvitist juhul, kui nimetatud vara hoitakse või kasutatakse tavaliselt välistingimustes;
3.4 lume või jää sulamisest tingitud tulvavesi maapinnal
3.5 kindlustatud varale maapinna külmumise või sulamisega kaasnenud vajumine, kerkimine, kokkutõmbumine, paisumine või mõni muu sarnasest nähtusest tekkinud olukord;
3.6 vara seletamatu kahjustumine või kadumine seoses murdvargusega, või inventuuri tulemusel ilmnenud vara puudujääk; Murdvarguseks loetakse kindlustatud vara hoiukohta tungimist hoiukoha piirete või lukustuse lõhkumise või lukustuse muukimise teel.
3.7 pettusest, kelmusest või mõnest muust sarnasest ebaausast teost tingitud kahju;
3.8 kulumine, pinge- või muu korrosioon, erosioon, settimine, sadestumine, hallitusseente vohamine, roiskumine, vesiniku kahjulik mõju metallile või mõni muu sarnane nähtus
3.9 materjali loomulik nõrgenemine või vananemine
3.10 valmistamise, projekteerimise, materjali või monteerimisviga
Kui eelnimetatud vea tõttu tekib kahju muule varale, kuulub kahju hüvitamisele osas, mis ületab kulutusi, mida
oleks pidanud tegema vea parandamiseks ja võimaliku kahju vältimiseks.
3.11 seadmerike või materjaliviga, talitushäire või ebaõige töövõte, kui sellega mõjutati toorainet, valmistoodangut
või toodet valmistusprotsessis.
3.12 parandus- ja hooldustööd ja nendega kaasnenud osade vahetamine või talitlusvigade kõrvaldamine 3.13 kindlustatud vara riknemine või saastumine.
Siiski kuulub hüvitis väljamaksmisele juhul, kui kahju põhjus kuulub muidu hüvitatavate kindlustusjuhtumite hulka.
3.14 arvutitarkvara või andmebaaside hävimine või kahjustumine järgmiste asjaolude tõttu: – varguse või vara tahtliku kahjustamisega seotud ebaseaduslik ligipääs infosüsteemidele
– arvutiviirus või muu kahju tekitav tarkvara
– IT seadmete ülekoormamine või kokkusobimatus.

 

Seotud dokumendid


Kindlustuse üldtingimused ÜU 20021

Ohutusnõuded TOHE 20021

SKR 20061 Koguriskikindlustus

SÜV 20061 Varakindlustus.Üldtingimused