Seadmekindlustus

 

ERGO seadmekindlustuse tingimused

(Kehtivad alates 06.06.2022)

 
Hea klient! Järgnevates ERGO seadmekindlustuse tingimustes selgitame põhimõtteid, millest juhindume kodumasinate ja elektrooniliste seadmete (sh nutiseadmete) kindlustamisel.
Seadmekindlustuse tingimused kehtivad kindlustuslepingute suhtes, mille kindlustatud esemeks on kindlustuspoliisil ja kindlustussertifikaadil nimetatud seade ostuhetke komplektsuses ilma lisavarustuseta. Lisaks käesolevatele tingimustele kehtivad kindlustuslepingu suhtes ka ERGO kindlustusteenuste üldtingimused. Kui käesolevate tingimuste ja üldtingimuste vahel peaks esinema vastuolusid, siis lähtume käesolevatest tingimustest.
Kõik kindlustustingimused leiate alati meie veebilehelt: www.ergo.ee.
See, millised kindlustustingimused konkreetse teenuse ja kindlustuslepingu suhtes kehtivad, on märgitud kindlustuspoliisil. Palun võtke aega süvenemiseks ja lugege kindlustustingimused läbi.

1. Kes on kindlustusandja, kindlustusvõtja ja kindlustatud isik?

1.1. Kindlustusandja on ERGO Insurance SE (edaspidi meie).

1.2. Kindlustusvõtja on teenusepakkuja, kes pakub käesolevate seadmekindlustuse tingimuste alusel kindlustatud seadmele tagasiostu teenust. Kindlustusvõtja on sõlminud meiega kindlustuslepingu ja kohustub tutvustama kindlustatud isikule kindlustuslepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.

1.3. Kindlustatud isik on kindlustatud eseme ostja (edaspidi kindlustatu). Kindlustatul ei ole nõudeõigust otse meie vastu.

1.4. Kindlustuslepingu sõlmimist tõendab kindlustusvõtjale väljastatud poliis. Kindlustatule väljastatud kindlustussertifikaat on informatiivne dokument.

2. Mida kindlustame?

Kindlustatud ese on kindlustussertifikaadil nimetatud kodu- ja/või kontori kasutuseks mõeldud seade ostuhetke komplektsuses ilma lisavarustuseta.

3. Mis on kindlustusväärtus ja kindlustussumma?

3.1. Kindlustusväärtus on kindlustatud eseme turuväärtus eseme osturiigis. Nutitelefonide, nutikellade, tahvelarvutite, laua- ja sülearvutite kindlustusväärtuse arvutame alljärgnevalt:

3.1.1. Nutitelefoni, nutikella ja tahvelarvuti kindlustusväärtus:

Seadme vanus Kindlustusväärtus Seadme vanus Kindlustusväärtus
1 kuu 100% ostuhinnast 13 kuud 75% ostuhinnast
2 kuu 100% ostuhinnast 14 kuud 71% ostuhinnast
3 kuu 100% ostuhinnast 15 kuud 67% ostuhinnast
4 kuu 100% ostuhinnast 16 kuud 63% ostuhinnast
5 kuu 100% ostuhinnast 17 kuud 59% ostuhinnast
6 kuu 97% ostuhinnast 18 kuud 55% ostuhinnast
7 kuu 94% ostuhinnast 19 kuud 51% ostuhinnast
8 kuu 91% ostuhinnast 20 kuud 47% ostuhinnast
9 kuu 88% ostuhinnast 21 kuud 43% ostuhinnast
10 kuu 85% ostuhinnast 22 kuud 39% ostuhinnast
11 kuu 82% ostuhinnast 23 kuud 35% ostuhinnast
12 kuu 79% ostuhinnast 24 kuud 31% ostuhinnast

3.1.2. Laua- ja sülearvuti kindlustusväärtus:

• kuni 12 kuu (k.a) vanuse seadme kindlustusväärtus on seadme ostuhind;
• alates 13. kuust kuni 24 kuu vanuse seadme kindlustusväärtus on 70% seadme ostuhinnast;
• alates 25. kuust kuni 48 kuu vanuse seadme kindlustusväärtus on 50% seadme ostuhinnast.

3.2. Kindlustussumma võrdub kindlustusväärtusega kui kindlustuslepingus pole kokku lepitud teisiti.

3.3. Kindlustussumma ei vähene kindlustusperioodi jooksul väljamakstud kindlustushüvitise võrra. Loeme kindlustatud eseme täishävinenuks, kui selle taastamisremont pole tehniliselt või majanduslikult põhjendatud (näiteks on remondi maksumus üle 80% seadme kindlustusväärtusest).

4. Mis on kindlustusjuhtum?

4.1. Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus määratletud äkiline ja ettenägematu sündmus, mille korral tekib meil kindlustuslepingu täitmise kohustus. Kui kindlustusjuhtumi täpset aega pole võimalik määrata, loeme selleks aja, mil kindlustatu oleks pidanud kindlustusjuhtumist teada saama.

Näide:
Juhtum on äkiline ja ettenägematu, kui telefon kukub käest maha. Juhtum ei ole ootamatu, kui telefon jäetakse vihmasaju ajal vihma kätte.

4.2. Seadmekindlustuse kindlustusjuhtumid on: kindlustatud eseme kahjustumine, hävimine, vargus ja röövimine. Tahvelarvuti, nutitelefoni, -kella, -kõrvaklappide, -sõrmuse, -prillide kindlustusjuhtumiks saab olla eseme kahjustumine või hävimine. Täpne kindlustuskaitsete loetelu ja ulatus on toodud poliisil ja kindlustussertifikaadil.

4.3. Tahvelarvuti, nutitelefoni, -kella, -kõrvaklappide, -sõrmuse, -prillidega toimunud kahju korral hüvitame maksimaalselt kaks kindlustusjuhtumit kindlustusperioodi jooksul. Teiste seadmete puhul maksimaalselt kolm kindlustusjuhtumit kindlustusperioodi jooksul.

5. Mis on omavastutus?

Omavastutus on 99 eurot, mille võrra vähendame makstavat hüvitist. Omavastutust kohaldame iga kindlustusjuhtumi korral.

6. Mis on kindlustusperiood?

Kindlustusperioodi märgime kindlustuslepingus. Kindlustus kehtib kindlustusperioodil toimunud kindlustusjuhtumite kohta.

7. Millised on kindlustusvõtja ja kindlustatu kohustused?

7.1. Kahjude ennetamise eesmärgil on kohustus täita järgmisi ohutusnõudeid:

• suhtuda oma varasse hoolikalt ja heaperemehelikult ning selliselt, et kolmandatel isikutel ei oleks sellele vaba või lihtsustatud juurdepääsu;

• sõiduki juurest lahkudes mitte jätta oma asju sõitjateruumis nähtavale kohale;

• teha kõik endast olenev, et võimalikku kindlustusjuhtumit ära hoida ja kahju vähendada;

• seadmete kasutamisel jälgida tootjapoolseid juhiseid, sh hooldusnõudeid. Keelatud on vale või puudulik ühendamine või paigaldamine, puhastus, hooldus või remont.

Näide:
Seadet parandatakse või modifitseeritakse ise, ületatakse tootja juhistes määratud töötsüklit või seade koormatakse üle. Selliselt tekkinud kahju me ei hüvita.

• aktiveerida kõik ettenähtud ja mõistlikud turvameetmed, nagu seadme asukoha positsioneerimine (find my iphone või sarnane), varukoopiate tegemine vms.

7.2. Kindlustusjuhtumi korral on kindlustatu kohustus toimida järgnevalt:

• teatada juhtunust kindlustusvõtjale;

• esitada hävinud või kahjustunud seade selle müüjale või remondiettevõttele;

• teavitada varguse, röövi või vandalismi korral sellest politseid.

7.3. Kindlustusjuhtumi korral on kindlustusvõtja kohustatud esitama meile kahjuavalduse koos kindlustusjuhtumi toimumist tõendavate dokumentidega.

8. Millised on hüvitamise põhimõtted?

8.1. Kindlustushüvitise suurus ühe kindlustusjuhtumi kohta on piiratud tekkinud kahju ja kindlustussummaga.

8.2. Kindlustushüvitise saamise õigus on üksnes kindlustusvõtjal. Kindlustatu saab taotleda hüvitist vaid kindlustusvõtja kaudu.

8.3. Hüvitame seadme parandamise kulu. Kui kahjustatud seadet ei ole võimalik parandada või seade on hävinenud, varastatud või röövitud, asendatakse see sama või samaväärse margi ja mudeliga. Kui sama marki ja mudelit
saadaval ei ole, asendatakse kahjustatud või hävinenud seade samaväärse seadmega, mille hind ei ületa kindlustuse esmakordsel ostmisel kehtinud kindlustatud seadme hinda. Seadme asendamisel arvestame punktides 3.1.1. ja 3.1.2. toodud kindlustusväärtuse vähenemise põhimõtet. Kindlustatule ei maksta hüvitist välja rahas.

8.4. Kahju hüvitamisel on meil õigus nõuda hävinud või kahjustatud eseme üleandmist, samuti varastatud või röövitud eseme nõudeõiguse endale üleandmist.

9. Millised on olukorrad, millal me ei maksa hüvitist?

9.1. Me ei maksa kindlustushüvitist kas osaliselt või täielikult, kui:

• kindlustatu või kindlustusvõtja on tahtlikult või raske hooletuse tõttu jätnud täitmata vähemalt ühe käesolevate tingimuste punktis 7 nimetatud kohustuse ja see mõjutab kahju tekkimist või suurust või kahju ulatuse kindlakstegemist;

• kindlustatu või kindlustusvõtja on esitanud kahju asjaolude või kahju ulatuse kohta teadlikult valeandmeid;

• kindlustusjuhtum on toimunud kindlustusvõtja, kindlustatu või temaga võrdsustatud isiku tahtluse või raske hooletuse tõttu;

• kindlustatu või kindlustusvõtja loobub oma õigusest kahju tekitanud isiku vastu või kui meie regressiõiguse realiseerimine osutub kindlustusvõtja või kindlustatu süül võimatuks (nõude esitamise tähtaja ületamine, vajalike dokumentide esitamata jätmine) või kui kindlustusjuhtumi toimumise asjaolud ei ole tuvastatavad või kui need on tuvastamist võimaldaval viisil jäetud fikseerimata.

9.2. Kindlustuslepingu täitmisest vabanemise ulatuse otsustame meie kui kindlustusandja.

10. Millistele juhtumitele kindlustuskaitse ei laiene (välistused)?

Me ei hüvita:

• kindlustatud eseme unustamist ega kaotamist;

• enne kindlustuskaitse algust eksisteerinud kahjustust, olenemata sellest, kas kindlustusvõtja või kindlustatu oli kahjustusest teadlik või mitte;

• kahju, mis tekkis ajal, kui kindlustatud ese oli kadunud või muul viisil kindlustatu valdusest väljas;

• kindlustatud eseme sisemist riket. Sisemiseks rikkeks loetakse kindlustatud eseme kahjustumist või hävimist, kui seda ei ole põhjustanud väline tegur;

• kindlustatud eseme paindumisest, kriimustumisest või esteetilise või kaubandusliku välimuse kadumisest tekkinud kahju, kui see ei välista seadme edasist sihtotstarbelist kasutamist ja tööd;

• kahju, mille eest vastutab kindlustatud eseme tootja või müüja;

• kahju, mis hüvitatakse kohustusliku kindlustuse alusel või mille on hüvitanud kolmas isik;

• kahju, mis on põhjustatud defektse, vale või tootja poolt sertifitseerimata varuosa, lisavarustuse või materjali kasutamisest, tootja poolt lubamatust modifitseerimisest;

• kahju,misontingitudpikaajalisetoimegateguritest:kulumine,hallitus,reovesi,kõdunemine,korrosioon,niiskus,tolm,suits, tahm, müra, valgus;

• kindlustatud eseme detaile, osi ja komponente, mida vahetatakse seadme hariliku kasutamise käigus, näiteks puurid, kettad, ketid, padrunipead, elektripirnid, filtrid, kassetid, lindid, trumlid, kulumaterjalid, akud, patareid, laadijad;

• kahju, mis on tingitud kindlustatud eseme kasutamise võimaluse puudumisest (sh toote remondi ajal asendustoote kasutamisega seotud kulutused või ebamugavus, samuti saamata jäänud tulu);

• kahju, mis on tekkinud viirustest või nuhkvarast, samuti tarkvara tööriketest või tarkvaraga seotud riketest;

• kahju, kui kindlustatud eset on kasutatud ärilisel eesmärgil (kindlustatud esemega teenuse osutamine, kindlustatud eseme rent või laenutamine);

• kahju, kui kindlustatud eseme seerianumbrit või IMEI-numbrit (rahvusvaheline mobiilseadme identifikaator) on muudetud, see on eemaldatud või seade on muul moel tuvastamatu;

• kahju, kui kindlustusjuhtum on tekkinud seoses kindlustatu poolt kuriteo sooritamisega, selle sooritamise katsega või kuriteole kaasaaitamisega;

• kahju, kui kindlustusjuhtum on põhjustatud kindlustatu tegevusest alkoholijoobes, narkootikumide või muude psühhotroopsete ainete mõju all.

Seotud dokumendid


Seadmekindlustuse_dokument_06.06.2022